Algemene voorwaarden

Artikel 1- Definities

1.1 Hi! Blom: is een Belgisch bedrijf met maatschappelijke zetel te 9150 Bazel, Kruibekestraat 76 en gekend onder ondernemingsnummer BE 0684.318.568.

Telefoon:+32(0)37744978
Email: hello@hiblom.be

Rekeningnummer: BE74 8508 2605 2907

1.2 Klant: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Hi! Blom in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

Artikel 2 – Toepassing

2.1 Elke bestelling geldt als aanvaarding door de Klant van onze Algemene Voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de Klant, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding. 

Algemene Voorwaarden of inkoopvoorwaarden die de Klant hanteert zijn niet van toepassing.

Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, specifieke voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. 

Mochten er tussen deze specifieke voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de specifieke voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald. 

2.2 Van één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken op voorwaarde van een uitdrukkelijk overeengekomen en schriftelijk bewijs waarbij de bewijslast exclusief rust op degene die zich er op beroept. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.

Hi! Blom behoudt zich het recht om de Algemene Voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen.

2.3 Door het gebruik van de website of ander elektronisch portaal van Hi! Blom en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Klant deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de website.

Artikel 3 – Website

3.1 Hi! Blom besteedt de grootste zorg bij het online plaatsen van informatie over de eigenschappen van de producten, en dit inclusief de technische beschrijvingen die gebaseerd zijn op gegevens van haar partners en leveranciers, en met foto’s ter illustratie van de producten, dit alles in zoverre de technische middelen het toelaten en volgens de beste standaarden op de markt. 

3.2 Bepaalde karakteristieken van een product, zoals de kleur, formaat en andere kunnen bij levering afwijken van de foto’s, die weergegeven zijn op de website.

Artikel 4  – Aangaan van een abonnement 

4.1 De Klant kan contracteren via de website hiblom.be of schriftelijk bevestigen van de offerte. 

4.2 Het abonnement tussen Klant en Hi! Blom komt tot stand, digitaal via de website of schriftelijke middels een bevestiging van de offerte of op het moment dat de Klant een bestelling plaatst, door aanvaarding van de geleverde en gefactureerde diensten en/of producten. 

Artikel 5 – Duur

5.1 Elke overeenkomst wordt voor onbepaalde duur gesloten en minimaal voor 6 leveringen aangegaan.

5.2 Elke overeenkomst wordt automatisch hernieuwd, wanneer deze niet, voorafgaand aan de laatste levering,  wordt ontbonden door ofwel de Klant ofwel door Hi! Blom. 

Artikel 6  – Betaling

6.1 De Klant (privé of zakelijk) krijgt standaard maandelijks een vooruitbetalingsfactuur toegezonden bij zijn bestelling. Voor de verkoop van verse producten aan de Klant wordt een vooruitbetaling van 100% verlangt. Deze vooruitbetaling is bedongen, zodat de Klant geen enkel recht kan doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling en/of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.  

6.2 De Klant kan uitsluitend gebruik maken van de aangeboden betalingsmogelijkheden op de website of overschrijven binnen de 15 dagen na factuurdatum   

6.3 Bij niet-tijdige betaling is Hi! Blom van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling gerechtigd op betaling van een vergoeding t.b.v. 10% van het factuurbedrag, met een minimum van € 50,-. 

Bij niet-tijdige betaling is de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling aan Hi! Blom tevens een intrest verschuldigd van 1% per maand op het openstaande saldo; voormeld percentage van 1% per maand zal zowel gelden voor de moratoire als de gerechtelijke intrest, de intrest wordt berekend van maand tot maand terwijl elke maand die aangevangen is, zal aangerekend worden voor een volle maand.

6.4 De aanvaarding van betalingstermijnen door Hi! Blom brengt geen schuldvernieuwing met zich mede en doet geen afbreuk aan de invorderbaarheid van de schuld en de hierboven vermelde intresten en vergoedingen.

6.5 Indien voor een betaalwijze met een kredietkaart wordt gekozen dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Hi! Blom is geen partij in de relatie tussen de Klant en de kaartuitgever.

6.6 Elke laattijdige betaling of niet-nakoming van één van de essentiële verplichtingen van de Klant maakt het verschuldigde saldo van al de andere, zelfs niet-vervallen kastickets/facturen onmiddellijk opeisbaar.

6.7 Hi! Blom behoudt zich het recht voor om bij elke gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een bestelling op de vervaldag of enige andere inbreuk van de Klant op zijn verbintenissen onder de overeenkomst, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, de uitvoering van alle overeenkomsten met de Klant te schorsen of deze met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder nood aan enige gerechtelijke tussenkomst en alle zelfs nog niet-vervallen schuldvorderingen onmiddellijk op te eisen of de levering slechts uit te voeren tegen contante betaling, niettegenstaande eerdere aangegane overeenkomsten en onverminderd enig ander recht dat Hi! Blom kan laten gelden.

6.8 Het niet onmiddellijk optreden tegen een tekortkoming van de Klant, kan in geen geval worden beschouwd als een verzaking vanwege Hi! Blom om later op deze tekortkoming te beroepen.

Artikel 7 – Prijzen en prijsstijgingen 

7.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW en andere taksen.   

De prijzen zijn inclusief leveringskosten.

Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

7.2 Hi! Blom houdt zich het recht voor de prijzen op elk moment te wijzigen. 

7.3 Als er binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, maar nog vóór de levering en/of de uitvoering, een prijswijziging optreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs. 

Als deze drie maanden verstreken zijn maar levering en/of uitvoering nog niet heeft plaatsgevonden, heeft de consument bij een prijsverhoging het recht de overeenkomst te ontbinden. 

7.4 Wanneer er een prijsverhoging plaatsvindt van meer dan 10%, heeft de Klant het recht de overeenkomst te ontbinden. 

Artikel 8 – Levering

8.1 Hi! Blom kan de bestelling enkel verwerken afhankelijk van de beschikbare voorraden.

8.2 Producten worden enkel geleverd in de steden, gemeenten en landen waarvoor de website de levering toestaat. 

8.3 De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. 

8.4 Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen aan de Klant.

8.5 De levering geschiedt op het door de Klant opgegeven adres bij bestelling.

Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de Klant en kunnen aanleiding geven tot het aanrekenen van extra kosten aan de Klant.

8.6 Indien er binnen de 7 dagen na levering geen melding wordt gemaakt van een verkeerde levering, is Hi! Blom gerechtigd de prijs van geleverde goederen aan te rekenen aan de Klant.

8.7 De aanbiedingen en prijsopgaven zijn vrijblijvend voor Hi! Blom, tenzij deze een geldigheidstermijn bevatten dewelke uitdrukkelijk door Hi! Blom bepaald is.

Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in tussentijd niet meer beschikbaar is.

8.8 Van het voorgaande kan slechts worden afgeweken indien dit uitdrukkelijke voorafgaand schriftelijk werd overeengekomen. 

Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud en/of -overdracht

9.1 De geleverde goederen blijven eigendom van Hi! Blom totdat de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en overige vergoedingen is ontvangen.  

9.2 Bij niet-betaling behoudt Hi! Blom zich het recht de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de Klant.

Voor de eigendomsoverdracht, als in het vorige lid bedoeld, is de opdrachtgever van de Klant niet gerechtigd de goederen in bewaring te geven, te wijzigen, te vervreemden of ten behoeve van derden met persoonlijke of zakelijke rechten te bezwaren, dan wel anderszins hierover te beschikken.

Artikel 10 – Risico

Het risico met betrekking tot de goederen gaat evenwel onmiddellijk over op het ogenblik van de levering/afhaling.

Artikel 11 – Tijdelijke onderbreking 

11.1 De Klant kan zijn aangegane overeenkomst met Hi! Blom tijdelijk onderbreken en dit maximaal 4 leveringen per jaar. 

De klant zal via e-mail de duur van zijn onderbreking moeten meedelen. Wanneer de onderbroken periode verlopen is, zal de overeenkomst automatisch hernieuwen. 

11.2 Voor bezorgingen die gepland staan, hanteert Hi! Blom uiterlijk 4 dagen vóór de dag van levering als moment waarbinnen een tijdelijke onderbreking van de Klant moet worden ontvangen en bevestigd door Hi! Blom via e-mail. 

Indien de Klant verzaakt (vergeet) om 4 dagen vóór de dag van levering Hi! Blom op de hoogte te brengen van een tijdelijke onderbreking zal het boeket en de leveringskosten evenwel worden doorberekend.

11.3 Hi! Blom heeft het recht om zelf een onderbreking in te lassen van maximaal 2 leveringen per jaar. Hi! Blom zal de Klant hiervan tijdig in kennis stellen en dit minstens 4 dagen vóór de geplande levering.

Artikel 12 – Ontbinding door Hi! Blom

De ontbinding van de overeenkomst kan door Hi! Blom worden afgedwongen in geval van het niet-naleven door de Klant van zijn essentiële verplichtingen, in geval van collectieve schuldenregeling, faillissement, neerleggen van verzoek tot concordaat, opschorting van betaling, beslaglegging op goederen van de Klant,…enz.

Artikel 13 – Opzegging/Ontbinding door de Klant

13.1 De Klant kan om het even welke reden en ten allen tijde de overeenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 4 leveringen.

13.2 De ontbinding van onderhavige overeenkomst door de Klant voor om het even welke reden brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling mee: de onmiddellijke teruggave, op kosten van de Klant, van de geleverde en nog niet verbruikte goederen, terwijl de Klant, toestaat en machtigt aan Hi! Blom per direct de goederen, eigendom van Hi! Blom, onmiddellijk te laten afhalen en hiervoor toelating verleent elke plaats waar de goederen zich bevinden, binnen te gaan. 

13.3 De ontbinding van onderhavige overeenkomst door de Klant voor om het even welke reden brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling mee: de verplichting van de Klant om Hi! Blom te vergoeden voor elke voorzienbare of onvoorzienbare schade door Hi! Blom geleden om reden van of ten gevolge van de ontbinding.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid 

14.1 De waarborg van Hi! Blom beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek.

14.2 Hi! Blom staat enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. 

Hi! Blom is niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de Klant geleden.

14.3 De aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, die binnen de voorwaarden van de tussen partijen geldende overeenkomst ten laste kan gelegd worden van Hi! Blom, is in elk geval beperkt tot een vergoeding waarvan het bedrag gelijk is aan maximaal 50% van de door de Klant gevraagde diensten en/of geleverde goederen.

14.4 Tevens zal de Klant, Hi! Blom integraal vrijwaren tegen alle claims, van welke aard dan ook, die betrekking hebben op de door haar geleverde diensten en/of goederen.

14.5 Ten slotte zal de Klant Hi! Blom integraal vergoeden van elke schade die Hi! Blom zou lijden door het niet respecteren van de verbintenissen met de Klant, aangegaan onder deze algemene voorwaarden.

Artikel 16 – Herroepingsrecht

16.1 Conform de wet van 30 december 2013, heeft de Klant in zijn hoedanigheid als consument bij een aankoop op afstand het recht om de overeenkomst zonder motivering gedurende 14 dagen te ontbinden. 

16.2 Op deze bepaling zijn enkele uitzonderingen van toepassing waarbij er geen herroepingsrecht door de Klant kan worden uitgeoefend, nl.:

  • de koop van producten die snel kunnen bederven of verouderen (zoals bloemen en planten); 
  • goederen die volgens de specificaties van de consument vervaardigd zijn of een persoonlijk karakter hebben; 
  • goederen die door hun aard niet terugbezorgd kunnen worden.

16.3 Het herroepingsrecht tijdens de bedenktijd van 7 dagen geldt dus enkel en alleen voor overeenkomsten in zover die betrekking hebben op eenmalige extra’s zoals vazen, potten,… en waardebonnen, mits deze laatste ongebruikt zijn.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant, Hi! Blom via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per e-mail of per post) op de hoogte stellen van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen. 

Dit herroepingsrecht is niet van toepassing voor professionele (zakelijke) klanten.

Het herroepingsrecht is natuurlijk maar geldig voor zover het product ook daadwerkelijk teruggestuurd wordt binnen de 10 werkdagen nadat de Klant, Hi! Blom op de hoogte heeft gebracht dat hij wil verzaken aan zijn aankoop.

Het teruggestuurde product moet teruggestuurd worden in ongebruikte toestand, in zijn oorspronkelijke verpakking, in perfecte staat en vergezeld van het ordernummer. 

Elke retour waarvan de afzender niet kan geïdentificeerd worden zal geweigerd worden.

De consument dient zelf in te staan voor de retour verzendingskosten.

De terugbetaling zal zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 14 dagen, na ontvangst van de retour door Hi! Blom worden voldaan, op voorwaarde dat alle voorwaarden zoals hierboven beschreven strikt nageleefd zijn. 

Het bedrag dat terugbetaald wordt zal in elk geval nooit groter zijn dan het door de Klant effectief betaalde bedrag. 

Als tijdens de aankoop gebruik gemaakt werd van een waardebon, zal deze ook teruggegeven worden. Deze waardebon kan dan opnieuw gebruikt worden bij een volgende aankoop.

Artikel 17 – Overmacht

17.1 Toeval of overmacht geeft Hi! Blom het recht gedeeltelijk of volledig de uitvoering van het gehele of een deel van de overeenkomst op te schorten, zonder om het even welk soort vergoeding. 

Hi! Blom is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten de normale controle, inbegrepen oorlog, immobilisatie, staat van belegering, opstand, onlusten op de openbare weg, blokkades, contingentering, gedeeltelijke of algemene stakingen van sociale, politieke of andere oorsprong legale of wilde, lock-out, lock-down, epidemie, staat van quarantaine, slechte weersomstandigheden -die al dan niet worden beschouwd als nationale ramp-, brand, explosie, overstroming, vernieling van machines, in België of in het buitenland, die hetzij Hi! Blom, hetzij de leveranciers van Hi! Blom raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

Artikel 18 – Klachten 

18.1 Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, per aangetekend schrijven toe te komen aan Hi! Blom binnen 7 dagen na levering. 

Het in ontvangst nemen van de goederen door de Klant dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit dat bij levering kon worden vastgesteld.

Dit schrijven bevat bovendien een nauwkeurige omschrijving van de klacht. 

18.2 Na die tijd vervalt iedere aanspraak van de klacht, tenzij deze kan aantonen dat het gebrek niet binnen 7 dagen gekend was. In dit geval moet de Klant de klacht per aangetekend schrijven kenbaar maken binnen de 10 dagen na de kennisname van het gebrek, met een nauwkeurige omschrijving van de klacht en met vermelding van het tijdstip waarop hij daarvan kennis heeft gekregen.

Artikel 19 – Persoonsgegevens

19.1 Door te bestellen via internet op de website van Hi! Blom, staat de Klant uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en kastickets/facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. 

19.2 De verwerking voor marketingdoeleinden en de geïndividualiseerde reclame gebeurt enkel indien de klant zich hiertoe uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard tijdens het orderproces. 

19.3 Hi! Blom zal de gegevens niet overmaken aan derden. 

19.4 Hi! Blom heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering.

 19.5 De Klant heeft ten alle tijden het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden. 

Artikel 20 – Bewijs

Alle partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld: e-mails, back-ups,…).

Artikel 21 – Schendbaarheid

Indien een artikel van deze voorwaarden nietig wordt verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten. 

In dit geval zullen partijen ervoor zorgen de nietige clausule wordt vervangen door een geldige clausule, die binnen de wettelijke perken, hetzelfde effect heeft als deze die nietig werd verklaard.

Artikel 22 – Toepasselijk recht

Alle overeenkomsten afgesloten met Hi! Blom worden beheerst door het Belgisch recht. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd.

De rechtbank te Antwerpen is uitsluitend bevoegd inzake eventuele geschillen tussen Hi! Blom en de Klant, voortvloeiende uit dan wel anderszins verband houdende met de overeenkomst, kennis te nemen, tenzij op grond van dwingendrechtelijke bepalingen een andere rechter bevoegd is.